L’objectiu 15 i el seu acompliment a Catalunya

L’Agenda 2030 estableix, en l’objectiu de desenvolupament sostenible número 15, protegir, restaurar i promoure un ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la desertificació i aturar i revertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat[3].

Malgrat els bons propòsits, l’acompliment d’aquesta fita a escala mundial és alarmant, una situació que ha empitjorat arran de l’expansió de la malaltia del COVID-19, tal com ha fet públic el departament de economia i afers socials per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Infografia sobre els efectes de la COVID19 en el manteniment dels ecosistemes terrestres
Font: https://sdgs.un.org/goals/goal15

Catalunya no queda exempta d’aquest mals resultats. L’acompliment d’aquest objectiu al país és preocupant, especialment per als ecosistemes aquàtics, tal com posa de manifest l’informe sobre l’estat general de la biodiversitat a Catalunya, publicat per la Generalitat de Catalunya a finals de 2020.

Missatges clau de l'estat general de la biodiversitat a Catalunya, informe del 2020
MIssatges clua de l'estat de les aigües continentals, informe del 2020
Font: http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/observatori-patrimoni-natural-biodiversitat/informe/estatgeneraldelabiodiversitatacatalunya-2020.pdf

[3] Més informació a: http://www.globalgoals.org/15-life-on-land